รู้จักท่าตอน

 
 
 
ท่าตอน (Tha Ton)
 

 

ภาพถ่ายบ้านท่าตอน จากวัดท่าตอน

 
 

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลท่าตอน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยปู บ้านห้วยมะเฟื่อง บ้านท่าตอน บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านหาดชมภู บ้านสันต้นดู่ บ้านท่ามะแกง บ้านใหม่หมอกจ๋าม บ้านเมืองงาม บ้านห้วยส้าน บ้านหัวเมืองงาม บ้านผาใต้ บ้านเมืองงามใต้ บ้านร่มไทย และบ้านห้วยศาลา


สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลท่าตอนมีสภาพเป็นภูเขา บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ราบ มีแม่น้ำกกเป็นไหลผ่านกลางตำบล ท่านจะได้สัมผัสกัับภูมิทัศน์ที่สวยงามของภูเขาที่ล้อมรอบ พร้อมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนริมแม่น้ำ และด้วยสภาพแวดล้อมดังกล่าวฯ ท่าตอนจึงจัดได้ว่าเป็นที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของภาคเหนือและประเทศไทย 
 
 
 

1.วัดท่าตอน
2.วัดพระธาตุสบฝาง
3.วัดสันต้นดู่
4.วัดบ้านปางต้นเดื่อ (ดอยลาง)
5.วัดสันติวนาราม ต.แม่คะ อ.ฝาง
6.ตักบาตรวิถีพุทธ ตอนเช้า
7.ล่องเรือแม่น้ำกก
8.สวนส้มธนาทร
9.ดอยแม่สลอง
10.โป่งน้ำร้อนฝาง
11.การปลูกชาดอยป่ากุ๋ย
12.สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ เช่น กระเหรี่ยงคอยาว มูเซอ, การปลูกชา กาแฟ และทำนาขั้นบันได

รายละเอียดอ่านได้ที่หน้า
 
 

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 21,404 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,997 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก: ทำสวน, ทำนา, ทำนาขั้นบันได, ทำไร่
อาชีพเสริม: รับจ้างเก็บหินน้ำกกขาย และทำการประมง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2. วัดท่าตอน
3. วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม
4. โป่งน้ำร้อนบ้านเมืองงาม
5. ท่าเรือบ้านท่าตอน
6. ท่าเรือบ้านผาใต้
7. ดอยแหลม

การเดินทางมายังตำบลท่าตอน

การเดินทางทางบก
โดยรถส่วนตัว
จากเชียงใหม่ เดินทางมาตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ไปยังอำเภอฝาง ระยะทาง 153 กม.ต่อทางหลวงหมายเลข1089ผ่านอำเภอแม่อาย15กม.ต่อไปตำบลท่าตอนระยะทางประมาณ 9กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

โดยรถทัวร์
1.บริษัท นิววิริยะทัวร์ กรุงเทพฯ - ท่าตอน (ขึ้นรถได้ที่ขนส่งหมอชิด 2)มีรถออกเดินทางทุกวัน เวลา 6.00น. , 8.00น. , 16.00 น. , 17.00 น. ท่าตอน – กรุงเทพฯ (ขึ้นรถได้ที่ร้านครัวสุพรรณท่าตอน) มีรถออกทุกวัน เวลา 6.00 น. , 8.00น. 16.30 น.(VIP) , 17.00 น. * ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนิววิริยะทัวร์ ท่าตอน-ฝางโทร 053-382424 เชียงใหม่อาเขตโทร 053-247007 , 053-304771-2 ค่ารถ VIP อยู่ที่ประมาณ 750 บาท และ ราคารถ ป.1 อยู่ที่ประมาณ 643 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้)
2. บริษัท 999 กรุงเทพฯ - ท่าตอน มี 2 รอบด้วยกัน คือรอบ 18.30 น. และรอบ 18.30 น. สามารถขึ้นรถได้ที่ขนส่งหมอชิด 2 ท่าตอน – กรุงเทพฯ มีรถ ปอ.1 และปอ.2 รถออกเวลา 16.00 น. มี 1 รอบ ออกพร้อมกัน 2 คัน ขึ้นรถได้ที่ ร้านประสิทธิ์โภชนา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท 999
3.โดยรถโดยสารประจำทาง รถบัส สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งช้างเผือก เป็นรถบัสสีส้มของบริษัทยานยนต์นคร เชียงใหม่ รอบแรก 6.25 น. รอบสุดท้าย 15.30 น. รถจะออกทุกประมาณ 2 ชั่วโมง ราคาค่ารถอยู่ที่ประมาณ 90 บาทคน